Ajita‧tīrthaṅkara‧purāṇa‧tilakam

Work
ID: 107388
Full name: Ajita‧tīrthaṅkara‧purāṇa‧tilakam
Author: Ranna
Year: 993 c.
Language: Kannada
Discipline: Jainism (general)
Other discipline: Kāvya
Structure: 12 Āśvāsa-s
Alternative names: Ajita‧purāṇam
Print sources
Last update: 22.07.2020 - 12:41
 • Extracts
  Kind: Mangala passage

  śrīman‧namrāmareṃdr’āruṇa‧maṇi‧makuṭa‧dyoti‧bāl’ārka-līl’o-

  ddāmaṃ kāśmīra‧rāgaṃ tanagĕ  vinata‧nāgeṃdra‧hast’āruṇ’ābjaṃ |

  haimaṃ karṇ’āvataṃsaṃ tanag’ĕnĕ karam oppirdŏḷ’ārhantya‧lakṣmī-

   dhāmaṃ māḻk’emma hṛt‧padmaman ajita-jineṃdra‧kramāṃbhoruha-śrī || 1.1. ||

  ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ರಾಮರೇಂದ್ರಾರುಣಮಣಿಮಕುಟದ್ಯೋತಿಬಾಲಾರ್ಕಲೀಲೋ-
  ದ್ದಾಮಂ ಕಾಶ್ಮೀರರಾಗಂ ತನಗೆ  ವಿನತನಾಗೇಂದ್ರಹಸ್ತಾರುಣಾಬ್ಜಂ |
  ಹೈಮಂ ಕರ್ಣಾವತಂಸಂ ತನಗೆನೆ ಕರಮೊಪ್ಪಿರ್ದೋಳಾರ್ಹಂತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ-
   ಧಾಮಂ ಮಾೞ್ಕೆಮ್ಮ ಹೃತ್ಪದ್ಮಮನಜಿತಜಿನೇಂದ್ರಕ್ರಮಾಂಭೋರುಹಶ್ರೀ || 1.1. ||

  Kind: Colophon phrase

  ಇದು ಸಕಲ‧ಮುನೀಂದ್ರ‧ವೃಂದ‧ವೃಂದಾರಕ ಶ್ರೀಮದಜಿತಸೇನ‧ಭಟ್ಟಾರಕ‧ಶ್ರೀಪಾದ‧ಪದ್ಮ‧ ಪ್ರಸಾದಾಸಾದಿತ‧ರತ್ನ‧ತ್ರಯಾಲಂಕೃತ ಶ್ರೀಮದಭಿನವ‧ಕವಿ‧ಚಕ್ರವರ್ತಿ
  ಕವಿರತ್ನ‧ನಿರ್ಮಿತ ಶ್ರೀದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ‧ನಿರ್ಮಾಪಿತ ಶ್ರೀಮದಜಿತತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣತಿಲಕದೊಳ್
  x  ಆಶ್ವಾಸಂ

   

   idu sakala‧munīṃdra‧vṛṃda‧vṛṃdāraka śrīmad’ajitasena‧bhaṭṭāraka‧śrīpāda‧padma‧prasādāsādita‧ratna‧trayālaṃkṛta śrīmad’abhinava‧kavi‧cakravarti

  kaviratna‧nirmita śrīdānaciṃtāmaṇi‧nirmāpita śrīmad’ajitatīrthaṃkara purāṇatilakadŏḷ X  āśvāsaṃ

Relates to People
Sponsors: Attimabbĕ
People mentioned in this work: Attimabbĕ, Jinacandra, Pampa, Taila II
Relates to Sites
Sites mentioned in this work: Mudhōḷ
Suggested citation: Keerthi N. "Ajita‧tīrthaṅkara‧purāṇa‧tilakam." Pandit. <panditproject.org/entity/107388/work>. Updated on July 22, 2020 12:41 pm IST.
Contributors: Naresh Keerthi
Attributed to: Premodern Kannada