Yogasūtra

Work
ID: 88183
Full name: Yogasūtra
Author: Patanjali
Related Works
Print sources
Editions:
A.B.Vidyabhusana 1907
Adyar 1961
Ahmedabad 1901
Ananta Bharati 1999
Anupama Seth 1994
Arunand Manisha 1998
Arya Muni 1906
Aryamuni 1973
Balarama Udasina 1891
Balkoba Bhave 1967
Banaras 1911
Bengali Baba 1943
Bengali Baba 1949
Bettina Baumer 1976
Bhagavan Prasada and Baladeva Sahaya 1905
Bhimasena Sarma 1906
Bijapur 1940
Brahmalinamuni 1970
C.L.Markmann 1969
Calcutta 1995
D.L. Gosvami 1903
Delhi 1978
Delhi 1987
Dundhiraja Sastri 1930
Dundhiraja Sastri 1931
Edited in Vidyavati 5.9-11, 1911
Edited, with Vyāsa's Bhāṣya, Bhojadeva's Rājamārtaṇḍa and Rāmānanda Sarasvatī's Maṇiprabhā, in Arunodaya 1.25, 1890
Edwin F. Bryant 2009
England 1979
F.Tola and C. Dragonetti 1973
Fernando Tola and Carmen Dragonetti 2005
G.L.Narasimha Rau 1922
G.R.Josyer 1979
Gangavallabha Tripathi 1921
Gokulchand Kapur 1970
Hariharananda Aranya 1910
Hariharananda Aranya 1911
Hariharananda Aranya and Damodara Sastri, with Vyāsa's 1935
Harikrishnadas Goenka 1966
Hariprasada Svami 1906
Hideo Kishimoto 1958
Iowa 1995
J.K.Balasubrahmanyam 1911
J.K.Balasubrahmanyam 1911
J.R.Ballantyne 1852
J.W.Hauer 1932
Jan Wilhelm Boissevain 1918
Jivanananda Vidyasagara 1867
Jivananda Vidyasagara 1903
Jogchun Dijkstra as 1980
K.B.R.Sinha 1867
K.K.Kolhatakar 1957
Kalivara Vedantavagisa 1910
Kasturilala Kharabanda 1979
Kuruji 1987
M.G.Bakre 1917
Madras 1923
Madras 1975
Madras 1993
Mahesacandra Pala 1911
Mangala Gupta 1890
Muni Asutoshi 1994
Munishwar Sarma 1898
Nanabhai Sadanandaji Rele 1897
Nanabhai Sadanandaji Rele 1897
Nandalal Kishore 1997
Narayan Sastri Bharadvaja and Jiva Natha Misra 1903
O.V.S.Dorasamayya 1911
Omananda tirtha 1990
P.N.Mukerji 1963
P.V.Karambelkar 1984
P.V.Karambelkar 1986
Pahalamana Simha Svara Kshatri 1969
Prabhudayalu 1912
Purnachandra Vedantachunchu 1898
R.G.Bhatta 1910
R.S.Bodas 1887
Rajaram Shastri Bodas and V.S.Abhyankar 1917
Rajavira Sastri 1996
Rajendralal Mitra 1883
Rama Samkar Bhattacharya 1963
Rama Samkara Bhattacharya 1963
Rama Sarma 1964
Rama Sastri and S.R.Krishnamurti Sastri 1952
Ramakrsna Sastri and Kesava Sastri 1883
Ramasamkar Bhattacharya 1969
Ramashankar Bhattacharya 1971
Ramasvarupa Sarma 1898
Reykjavik 1971
Rudradatta Sarma 1915
Samadahi pada edited and translated in Christopher Chapple, The Yoga Sutra of Patanjali: An Analysis of the Sanskrit with an accompanying English translation.Amityaville, N.Y. 1984
Satchidananda 1990
Satyapati Parivrajaka 2001
Savarlal Chotamlal Vohara 1915
Savitripriya as 1991
Shrinarayana Mishra 1971
Shyam Ghosh 1980
Sivakara Bapuji Talpade 1914
Srinivasa Jagannatha 1892
Sukhlalji Sanghvi 1922
Surat 1958
Suresh Chandra Srivastava 1971
Svetavaikuntha Sastri and Narayana Sarana Sastri 1939
T. S. Rukmani 1998
T. S. Rukmani 2001
T.K.V.Desikachar 1994
T.S.Rukmani 1981
Tarakisora Sarma Chaudhuri 1911
Tejonatha 1910
The Anandasrama pandits 1904
Tulasirama Svami 1907
Udaya Vira Sastri 1978
V.V.Baxi 1965
Vacanarama Sarma Kanyakubja 1978
Vairagyavijaya 2001
Vallabharama Vaidyaraja 1982
Vasantanada Devi 1966
Vijnanesvara 2008
Vimala Karnatak 2000
Vinoda Verma 1996
Visnu Kesava Phalekar 1949
Vyankatrav Ramacandra 1887
York 1987
Last update: 29.05.2018 - 11:51
Suggested citation: Potter K. "Yogasūtra." Pandit. <panditproject.org/entity/88183/work>. Updated on May 29, 2018 11:51 am IST.
Contributors: Karl Potter