Thiruvilangam 1971

Print
ID: 62688
Print kind: Book
Short name: Thiruvilangam 1971
Print title: Aruṇanti Civācāriyar aruḷic ceyta Civañān̲acittiyār cupakkam
Name in local script: அருணந்தி சிவாசாரியர் அருளிச் செய்த​ சிவஞானசித்தீயார் சுபக்கம்
Language: Tamil
Editor: Thiruvilangam, M.
Year: 1971
Address: Yāl̲ppāṇam
Publisher: Yāl̲ppāṇam Kūṭṭur̲avut Tamil̲nūr̲ Patippu Vir̲pan̲aik Kal̲akam
Edition: 2nd
More facts:
  • Supaksa section
Last update: 16.03.2022 - 19:36
Source refers as an edition to: Śivajñāsiddhiyar
Suggested citation: Potter K. "Thiruvilangam 1971." Pandit. <panditproject.org/entity/62688/print>. Updated on March 16, 2022 07:36 pm IST.
Contributors: Karl Potter